شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:05

آزمایشگاه متالوگرافی

انواع مختلف تست‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی مانند ساختار میکروسکوپی، اندازه دانه، تست ناخالصی، ماکرواچ به روش جدایش سولفورپرینت باومن جهت سولفور و ترک آبی در این قسمت قابل انجام می‌باشد.

در صورت لزوم نیز قابلیت انجام اچ یا پولیش الکتریکی وجود دارد