شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:04

آزمایشگاه تست خواص مکانیکی

در این آزمایشگاه امکان اندازه‌گیری سختی به واحدهای راکول، برنیل، ویکرز وجود دارد. همچنین تست کشش سرد و گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اندازه‌گیری میزان تنش باقیمانده در قطعات توسط  روش Ring core در این قسمت قابل انجام می‌باشد.