شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:04

آزمایشگاه آنالیز شیمیایی

این آزمایشگاه جهت اندازه‌گیری آنالیز شیمیایی و عناصر جزئی و همچنین گازهای محلول در ذوب مانند هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن استفاده می‌شود.