شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:04

ایستگاه گاز زدایی و کربن زدایی

ایستگاه گاز زدایی در خلاء و کربن زدایی به وسیله دمش اکسیژن در خلاء (VD/VOD):

 

مرحله بعدی در تولید فولاد مرحله گاززدایی در خلاء که طی آن ذوب از گازهای مضر تصفیه می‌شود.

گوگردزدایی و گاززدایی شامل، اکسیژن زدایی، کاهش میزان هیدروژن تا به کمتر از 2ppm، کاهش میزان نیتروژن به  20 درصد میزان اولیه از جمله اهداف این واحد می‌باشد.

به منظور تولید فولادهای با کربن بسیار پایین مانند فولادهای زنگ نزن عملیات VOD در این واحد قابل انجام می‌باشد. به این معنی که پاتیل مذاب همزمان تحت دمش اکسیژن از بالا و آرگون از پایین قرار گرفته که این فرآیند باعث کاهش میزان کربن می‌گردد.