شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:03

ایستگاه ریخته گری


مذاب آماده شده در مرحله قبل جهت عملیات ریخته‌گری به ایستگاه شمش‌ریزی یا واحد قطعه‌ریزی انتقال می‌یابد.

در واحد قطعه‌ریزی امکان ریخته‌گری قطعات با حداقل میزان گازهای مضر و ناخالصی با وزن مذاب مورد نیاز تا 40 تن فراهم می‌باشد.

در واحد شمش‌ریزی ریخته‌گـری مـذاب در قالب‌هـای چدنی انجـام می‌گیرد که شمش‌های تولیدی بر حسب نوع و کاربرد به واحد ذوب قطره‌ای یـا کارخـانـه آهنگری انتقال می‌یابند. در این واحد امکان ریخته‌گری شمش با حداقل وزن 700 کیلوگرم و حداکثر وزن 20 تن در شکل‌های گرد، چهارگوش و چند وجهی فراهم می‌باشد.

شمش‌های چند وجهی به واحد آهنگری و شمش‌های گرد به ایستگاه ذوب قطره‌ای منتقل می‌گردند. شمش‌هـای چهارگوش نیـز بنـا بـه درخواست مشتریان جهت استفاده در کارخانجات نورد تولید می‌گردند.