شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:02

عمق نفوذ سختی غلتک ها

عمق نفوذ سختی در غلتک‌ها به نوع غلتک و فرآیند تولید آن بستگی دارد. در شکل روبرو منحنی تغییرات سختی بر حسب عمق نفوذ انواع مختلف غلتک‌ها که دارای فرآیند تولید مشـابه می‌باشد، ترسیم شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، عمق نفوذ یا ضخامت لایه سخت شده در غلتـک GNS 20ا، 18 میلی‌متـر و در غلتـک GNS 50ا، 40 میلی‌متر می‌باشد. منظور از عمق نفوذ یا ضخامت لایه سخت شده در غلتک، فاصله از سطح تا ناحیه‌ای از مغز است که سختی آن HSC 87 می‌باشد. ضمناً امکان افزایش و یا کاهش عمق نفوذ بر حسب درخواست مشتری در گریدهای مختلف با تغییرات فرآیند تولید نیز وجود دارد.