شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

پ., 05/30/2019 - 13:01

خواص مکانیکی غلتک ها

با توجه به اینکه بین خواص مکانیکی (استحکام کششی و تسلیم) در قسمت بشکه غلتک و عمر بهره‌برداری غلتک رابطه‌ی مشخصی وجود ندارد، لذا به طور معمول تعیین نمی‌‌گردد. البته در صورت درخـواست مشتری، خـواص مـکانیکی در قسمت دستـک‌ها قابل اندازه گیری می‌باشد.