نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه، کد پستی 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (031)
دورنگار : 33324345 (031)
دفتر تهران : 33130780 (021)
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(031)

دورنگار:33317658(031)

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(031)

دورنگار:33324345(031)

پست الکترونیک:sale@sfae.ir

 


 

نشانی : کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-مبارکه

کد پستی: 8485173311
تلفن : 33327600-33323253 (31) 98+
دورنگار : 33324345 (31) 98+
دفتر تهران : 33130780 (21) 98+
پست الکترونیک : info@
sfae.ir

ارتباط با معاونت خرید:

تلفن: 33319690(31)98+

دورنگار: 33317658 (31)98+

پست الکترونیک: pur@sfae.ir

پست الکترونیک جهت ارسال رزومه:sup@sfae.ir

ارتباط با معاونت فروش:

تلفن:33323253(31)98+

دورنگار:33324345(31)98+

پست الکترونیک:sale@sfae.ir